اخبار و اطلاعیه‌ها


گزارش تجمیعی میزان وام های قرض الحسنه پرداختی صندوق دکتر گل افشانی به دانشجویان

از ابتدای سال 1399 تا پایان سال 1401 مبلغ 1،125،000،000 ريال از طریق بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان وام قرض الحسنه به شرح ذيل به 16 نفر از دانشجويان واجد شرايط پرداخت شده است:سال1401:  * وام ازدواج...

گزارش تجمیعی میزان وام های قرض الحسنه پرداختی صندوق امین به دانشجویان

از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1401 مبلغ 19،856،800،000 ريال از طریق بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان وام قرض الحسنه به شرح ذيل به 393 نفر از دانشجويان واجد شرايط پرداخت شده است:سال1401: * وام خريد ...