گزارش تجمیعی میزان وام های قرض الحسنه پرداختی صندوق امین به دانشجویان ۱۴۰۲/۰۲/۱۲


از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1401 مبلغ 19،856،800،000 ريال از طریق بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان وام قرض الحسنه به شرح ذيل به 393 نفر از دانشجويان واجد شرايط پرداخت شده است:

سال1401:
* وام خريد لوازم آموزشی                     60  مورد   5،599،800،000 ريال
* وام ازدواج                                      14  مورد   1،730،000،000 ريال
* وام ضروری                                     4    مورد   169،000،000  ريال
* درمان                                            3    مورد   220،000،000  ریال
* مهد کودک                                      1   مورد    120،000،000 ریال
جمع کل:                                          82 مورد    7،838،800،000 ریال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سال1400:
* وام خريد لوازم آموزشی                     57  مورد   4،050،000،000 ريال
* وام ازدواج                                      11   مورد   1،020،000،000 ريال
* وام ضروری                                     5  مورد    230،000،000   ريال
جمع کل:                                          73 مورد    5،300،000،000 ریال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سال1399:
* وام خريد لوازم آموزشی                     30  مورد   1،865،000،000 ريال
* وام ازدواج                                      6   مورد   370،000،000    ريال
* وام ضروری                                     17  مورد   439،000،000   ريال
جمع کل:                                          45  مورد   2،610،000،000 ریال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال1398:
* وام خريد لوازم آموزشی                     31  مورد   830،000،000   ريال
* وام ازدواج                                      12  مورد   390،000،000   ريال
* وام ضروری                                     17  مورد    439،000،000  ريال
* وام درمان                                      5    مورد    165،000،000   ريال
جمع کل:                                           65 مورد    1،824،000،000 ریال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال 1397:
* وام خريد لوازم آموزشی                     33 مورد   687،000،000 ريال
* وام ازدواج                                      6   مورد   145،000،000 ريال
* وام ضروری                                     19 مورد   347،000،000 ريال
* وام درمان                                      2   مورد     32،000،000   ريال
جمع کل:                                          60 مورد    1،211،000،000 ریال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال1396:
* وام خريد لوازم آموزشی                     49 مورد   738،000،000   ريال
* وام ازدواج                                      12 مورد   230،000،000   ريال
* وام ضروری                                     5  مورد    80،000،000     ريال
* وام درمان                                      2  مورد    25،000،000      ريال
جمع کل:                                           68 مورد   1،073،000،000 ریال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ