گزارش تجمیعی میزان وام های قرض الحسنه پرداختی صندوق دکتر گل افشانی به دانشجویان ۱۴۰۲/۰۲/۱۲


از ابتدای سال 1399 تا پایان سال 1401 مبلغ 1،125،000،000 ريال از طریق بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان وام قرض الحسنه به شرح ذيل به 16 نفر از دانشجويان واجد شرايط پرداخت شده است:

سال1401:
  * وام ازدواج                                    2  مورد   240،000،000 ريال

جمع کل:                                          2 مورد    240،000،000 ریال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سال1400:
* وام خريد لوازم آموزشی                     4  مورد   320،000،000 ريال
 
جمع کل:                                          4 مورد    320،000،000 ریال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سال1399:
* وام خريد لوازم آموزشی                     7  مورد   425،000،000  ريال
* وام ازدواج                                      1  مورد   80،000،000   ريال
* وام ضروری                                     2  مورد   60،000،000   ريال
جمع کل:                                          10  مورد  565،000،000 ریال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ